PLAN PRACY KLASOWEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELSKIEGO
DLA KLAS 0-III


Cele i zadania klasowego zespołu nauczycielskiego:

 • Wybór zestawów programów nauczania dla danego oddziału z uwzględnieniem możliwości rozwoju uczniów oraz jego modyfikowania w miarę potrzeb.

 • Zapoznanie się z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi uczniów oraz ich zespołowe rozwiązywanie.

 • Współpraca w celu ułatwienia uczniom osiągnięcia sukcesu - ustalenie indywidualnego programu dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi.

 • Diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i szkolnego programu wychowawczego.

 • Ustalenie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego oraz pojedynczych uczniów - STUDIUM PRZYPADKU.

 • Organizacja i udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach wiedzy.

 • Doskonalenie swojej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, opracowanie narzędzi badawczych.

 • Analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów.

 • Wspieranie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Zebrania nauczycieli tworzący klasowy zespół nauczycieli odbywają się stosownie do potrzeb - przynajmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego.
Dokumentację pracy klasowego zespołu nauczycieli stanowi teczka zawierająca plan pracy zespołu (zadania ogólne i szczegółowe), zestaw programów nauczania, zalecenia pedagoga dotyczące dostosowania wymagań dydaktyczno - wychowawczych wobec uczniów, tematykę i wnioski ze spotkań zespołu oraz inne informacje związane z realizacją zadań zespołu.W klasach 0 - III prowadzane są innowacje pedagogiczne:

 • kl. IIc i kl. Ia - "Wędrujemy z Mądralą przez kraje Europy" (Program autorski) - I.Kwiatkowska, A.Wojciechowska
 • kl. IIIa - "Toruń - moje miasto" - edukacja regionalna - B.Marcinkowska
 • kl. Ib - "Innowacja pedagogiczna polegająca na wprowadzaniui konstruowaniu gier i zabaw matematycznych" - E.Puszkiewicz
 • kl. Ic - "Innowacja pedagogiczna z wykorzystaniem łamigłówek i zabaw logicznych" - M.Obremska
 • kl. "0" - "Program edukacji europejskiej - Razem do Europy" - B.Lewicka
 • kl. IIb - "Innowacja z zakresu edukacji polonistycznej - Kolorowa ortografia" - A.Miszewska
 • kl. IIc - Innowacja pedagogiczna - "Potrafię odtwarzać i tworzyć sztukę" - M.Kosacka-Mińkowska
 • oddział przedszkolny "0a, 0b" i kl. Id - "Origami jako wszechstronna metoda rozwoju dziecka: - pobudzanie twórczej aktywności manualnej dziecka, - wyrabianie u dzieci gotowości do podjęcia nauki szkolnej" - K.Weręgowska, M.Wasilewska, B.Lewicka

W roku szkolnym 2013/2013 w klasach I-III będziemy realizowany program nauczania dla I etapu - edukacji wczesnoszkolnej "Szkoła na miarę", który został opracowany z wykorzystaniem programu Wydawnictwa Nowa Era - Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej "Szkoła na miarę".