PLAN PRACY KLASOWEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELSKIEGO
DLA KLAS 0-III


Cele i zadania klasowego zespołu nauczycielskiego:

  • Wybór zestawów programów nauczania dla danego oddziału z uwzględnieniem możliwości rozwoju uczniów oraz jego modyfikowania w miarę potrzeb.

  • Zapoznanie się z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi uczniów oraz ich zespołowe rozwiązywanie.

  • Współpraca w celu ułatwienia uczniom osiągnięcia sukcesu - ustalenie indywidualnego programu dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi.

  • Diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i szkolnego programu wychowawczego.

  • Ustalenie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego oraz pojedynczych uczniów - STUDIUM PRZYPADKU.

  • Organizacja i udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach wiedzy.

  • Doskonalenie swojej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, opracowanie narzędzi badawczych.

  • Analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów.

  • Wspieranie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Zebrania nauczycieli tworzący klasowy zespół nauczycieli odbywają się stosownie do potrzeb - przynajmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego.
Dokumentację pracy klasowego zespołu nauczycieli stanowi teczka zawierająca plan pracy zespołu (zadania ogólne i szczegółowe), zestaw programów nauczania, zalecenia pedagoga dotyczące dostosowania wymagań dydaktyczno - wychowawczych wobec uczniów, tematykę i wnioski ze spotkań zespołu oraz inne informacje związane z realizacją zadań zespołu.