PLAN PRACY KLASOWEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELSKIEGO
DLA KLAS IV-VI


Cele i zadania klasowego zespołu nauczycielskiego:

  • Wybór zestawów programów nauczania dla danego oddziału z uwzględnieniem możliwości rozwoju uczniów oraz jego modyfikowania w miarę potrzeb.

  • Zapoznanie się z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi uczniów oraz ich zespołowe rozwiązywanie.

  • Współpraca w celu ułatwienia uczniom osiągnięcia sukcesu - ustalanie indywidualnego programu dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi.

  • Podejmowanie działań na rzecz kontrolowania procesu integrowania treści międzyprzedmiotowych.

  • Diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i szkolnego programu wychowawczego.

  • Ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego oraz pojedynczych uczniów - studium przypadku.

  • Organizowanie olimpiad i konkursów wiedzy.

  • Doskonalenie pracy nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń, lekcje koleżeńskie, opracowywanie narzędzi badawczych.

  • Analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów.

  • Wspieranie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

Zebrania nauczycieli tworzących klasowy zespół nauczycielski odbywają się stosownie do potrzeb - przynajmniej 4 razy w ciągu semestru.
Dokumentację pracy klasowego zespołu nauczycielskiego stanowi teczka, zawierająca plan pracy zespołu (zadania ogólne i szczegółowe), zestaw programów nauczania, zalecenia pedagoga dotyczące dostosowywania wymagań dydaktyczno-wychowawczych wobec uczniów, tematykę i wnioski ze spotkań zespołu oraz inne informacje związane z realizacją zadań zespołu.