Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania
uczniów klas I-III Szkół Podstawowych
w Województwie Kujawsko-Pomorskim


SP 32 realizuje projekt pod nazwą "Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim", który jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest przewidziany do realizacji w latach 2010-2013.

Dzięki projektowi w szkole prowadzone są:

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Zajęcia prowadzi terapeuta Violetta Rybicka

  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Zajęcia prowadzi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Barbara Marcinkowska.

  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Zajęcia prowadzi logopeda Ewa Parczewska.

  • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Zajęcia prowadzą socjoterapeutki Iwona Kwiatkowska i Marietta Popławska.

  • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Zajęcia prowadzi nauczycielka wychowania fizycznego Aleksandra Borkowska.

Zakres realizacji projektu przewiduje doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne/pomoce wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych tj. wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Harmonogram zajęć oraz liczbę godzin przeznaczonych na w/w rodzaje zajęć załączono w dziale - koła zainteresowań.

Nauczycielki prowadzące zajęcia w ramach projektu posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MEN. Systematycznie dokonują oceny efektywności zajęć.

 


Zakończenie realizacji projektu
"Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III
Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim" 


Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III
Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
PODSUMOWANIE