Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 • Metody czynne
  • Metoda samodzielnych doświadczeń
  • Metoda kierowania własną działalnością dziecka
  • Metoda zadań stawianych dziecku
  • Metoda ćwiczeń utrwalających

 • Metody oglądowe
  • Obserwacja i pokaz
  • Osobisty przykład nauczyciela
  • Obcowanie ze sztuką

 • Metody słowne
  • Rozmowy
  • Opowiadania
  • Zagadki
  • Objaśnienia i instrukcje
  • Sposoby społecznego porozumiewania się
  • Metody żywego słowa

 • Metody twórcze
  • Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana
  • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne


SYSTEM MOTYWACYJNY

Mając na uwadze kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do odpowiedzialności za swoje zachowanie oraz wywiązywania się z obowiązków, stosujemy w naszym przedszkolu system motywacyjny. Polega on na zbieraniu przez dzieci pieczątek za przestrzeganie ustalonego wspólnie kodeksu zasad. Okresowe podsumowania zachowania dzieci pozwalają na nagradzanie i umacnianie pożądanych zachowań wśród podopiecznych.

POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE

W swojej pracy korzystamy z podręczników skorelowanych z realizowanym programem nauczania, a także stosujemy samodzielnie wykonane karty pracy. Jesteśmy autorkami dwóch wydawnictw edukacyjnych - "Grafomotoryka dla smyka" oraz "Odkrywam świat od najmłodszych lat".
Podczas zajęć korzystamy m.in. z plansz demonstracyjnych, klocków edukacyjnych, instrumentów muzycznych, chusty animacyjnej, środków audio-wizualnych, przyrządów gimnastycznych, materiałów plastycznych, gier edukacyjnych, a także nietypowych pomocy dydaktycznych, z wykorzystaniem surowców wtórnych. Chętnie posiłkujemy się także naturalnymi eksponatami, w tym także elementami kącika tematycznego przyniesionymi przez dzieci.
Jesteśmy przekonani, że osobiste doświadczenie dzieci jest dużo cenniejszą lekcją niż najpiękniejsza nawet książka, czy plakat. Dlatego tak często, jak to tylko możliwe organizujemy warsztaty, wyjścia i spotkania, podczas których dzieci, wykorzystując swoje zmysły, aktywnie i z dużą dozą samodzielności, poznają świat.

PROGRAMY NAUCZANIA

Nauczyciele realizują starannie wybrane programy nauczania i wychowania - w tym programy autorskie:

 • Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci
  "Nasze przedszkole" (autorki: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska)

 • Program wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci
  "Ruch to zdrowie - każdy przedszkolak to powie" (PROGRAM AUTORSKI - Marika Grochowska, Magdalena Wasilewska)

 • Program kształtowania umiejętności społecznych
  "Potrafię się zachować, czyli dobre maniery przedszkolaków" (PROGRAM AUTORSKI - Magdalena Wasilewska)

 • Program nauczania matematyki dla dzieci w wieku przedszkolnym
  "Dziecięca matematyka dla smyka" (PROGRAM AUTORSKI - Katarzyna Dessoulavy, Marika Grochowska, Magdalena Wasilewska)

Wszystkie proponowane przez nas rodzaje, formy zajęć i zabaw są ze sobą integralnie powiązane i wspierają wszechstronny rozwój dziecka. Obejmują zajęcia artystyczne, dydaktyczne, sportowe, muzyczne, rozwijające samodzielność, kreatywność, aktywność motoryczną oraz bliski kontakt dziecka ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia w języku angielskim odbywają się w każdej grupie wiekowej dwa razy w tygodniu w 15-minutowych blokach zabawowych w grupach 3-4-latków i 30-minutowych blokach w grupie 5-latków, podczas których nasi mali podopieczni grają, tańczą, słuchają historii, śpiewają, oglądają lub rozmawiają na przedstawione im tematy.
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu odbywa się w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, słowników obrazkowych, środków Audio, Video oraz podręczników. Znana jest opinia, że naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż dziecięcy umysł jest chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtworzenia poznawanych obcojęzycznych słów. Nauka wtedy odbywa się zupełnie naturalnie i w związku z tym istnieje duża szansa na osiągnięcie przez dziecko dwujęzyczności.
Zajęcia prowadzone są przez Panią Magdalenę Wasilewską.
Gimnastyka jest częścią wychowania fizycznego, w której ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Przy pomocy ruchu możemy wpływać na prawidłową sylwetkę i postawę ciała. Uwzględniając wiek dzieci (3-6 lat), na zajęciach stosowane są głównie gry i zabawy, które dobierane są w taki sposób, aby:
- kształtowały odruch poprawnej postawy ciała,
- stwarzały możliwość rozwoju sprawności fizycznej,
- były okazją do doświadczania sukcesu oraz umiejętności ponoszenia porażki,
- kształtowały postawę aktywnego spędzania wolnego czasu i dbałości o kondycję.


Zajęcia prowadzone są przez Panią Katarzynę Weręgowską
W wieku przedszkolnym zaczyna się kształtować świadomość muzyczna dziecka. Zajęcia rytmiki, umuzykalniają dzieci oraz zwiększają ich wrażliwości na muzykę, są okazją do uwidaczniania się predyspozycji i talentów. Pozwalają kształtować umiejętność rozpoznawania i reagowania na zmianę tempa, barwy, wysokości dźwięków, co przekłada się także na przygotowanie do nauki czytania (m.in. odpowiedniego wysłuchiwania głosek), a także kształtuje refleks i umiejętność skupienia uwagi. Nauka piosenek, przy wszystkich swych walorach dydaktyczno-wychowawczych, dodatkowo ćwiczy pamięć.


Zajęcia prowadzone są przez Pana Przemysława Łososia.
Dzieci mogą brać udział (za zgodą rodziców) w lekcjach religii. Dzieci na zajęciach poznają bliżej Jezusa, uczą się piosenek, które bardzo chętnie śpiewają. Mają możliwość podzielenia się własnymi przeżyciami religijnymi wyniesionymi z domu. Uczestnictwo w lekcjach religii sprawia, że od najmłodszych lat starają się stosować w swoim postępowaniu wartości moralne poznane na katechezie.Zajęcia prowadzone są przez Panie katechetki: Agatę Wantoch-Rekowską oraz Agnieszkę Różycką.
To zajęcia dla wszystkich ciekawych świata przedszkolaków. W trakcie tych zajęć dzieci poznają zjawiska przyrodniczo-fizyczne poprzez prowadzenie prostych doświadczeń. Przedszkolaki badają właściwości otaczającego nas świata, szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania i eksperymentują z wodą, powietrzem, światłem oraz magnesem w formie zabawy. Zabawa badawcza, podobnie jak inne rodzaje zabaw, jest sposobem rozwijania aktywności własnej dziecka. Dziecko, które podejmuje zabawę badawczą, w trakcie działania myśli, poznaje cechy, właściwości i funkcje przedmiotów, różne zjawiska, a także rozmaite zależności przyczynowo-skutkowe między badanymi przez siebie przedmiotami i zjawiskami.


Zajęcia prowadzone są przez Panią Lucynę Zglińską.
Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to między innymi w jego dążeniu do tańca. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, sposobem na dobrą zabawę i odprężeniem. Zumba to połączenie tańca i fitnessu. Podczas zajęć dzieci uczą się choreografii w różnych rytmach tanecznych. Zumba wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci - poprawia kondycję fizyczną i koordynację ruchową.


Zajęcia prowadzone są przez Panią Marikę Grochowską.
Origami to sztuka składania papieru, polegająca na tworzeniu form dekoracyjnych i użytkowych. Dzieci podczas zajęć origami mają okazję do rozwijania małej motoryki, utrwalania kolorów oraz kształtów, twórczej aktywności, kształtowania poczucia estetyki. Origami angażuje zarówno ciało, jak i umysł. Pozwala na wdrażanie do staranności, dokładności, wytrwałości, rozwija myślenie twórcze i wyobraźnię przestrzenną. Powstające na zajęciach wytwory działalności dzieci są doskonałym narzędziem do wdrażania podopiecznych do wychowania poprzez sztukę.


Zajęcia prowadzone są przez Panią Katarzynę Dessoulavy.
Małe dzieci to szczególna grupa, która wymaga naszej troski i pracy. Każdy nauczyciel i rodzic, chce aby dzieci mówiły poprawnie. Aby im w tym pomóc warto prowadzić odpowiednią stymulację narządów mowy. Zabawy i gry logopedyczne pozwalają uniknąć utrwalania błędnej wymowy oraz wtórnych zaburzeń o charakterze emocjonalnym. Sprawność aparatów oddechowego, artykulacyjnego, fonacyjnego i słuchowego warunkuje podstawę poprawnej wymowy. Wszelkie zabawy oddechowe, rytmiczne, logopedyczne, ortofoniczne i ruchowe, dają dziecku szanse na wesołe spędzanie czasu oraz usprawnianie narządów, które biorą udział w mówieniu.


Zajęcia prowadzone są przez Panią Annę Brojewską.

AKCJE OGÓLNOPOLSKIE I LOKALNE

Cała Polska Czyta Dzieciom - Kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju - psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego - oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.

Warzywa i owoce w szkole - Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej "Owoce i warzywa w szkole" jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Szklanka Mleka - Celem programu "Szklanka mleka" jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych u dzieci.

Śniadanie daje moc - Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień. Najważniejsze cele programu to:

 • zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka
 • przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce - poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.


WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

 • Ogród Zoobotaniczny
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Babaluda
 • Straż Pożarna
 • Straż Miejska
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • Fundacja "Wszyscy Tworzymy Sztukę"
 • Teatr Frajda
 • Teatr Baj Pomorski
 • Teatr Vaśka
 • Teatr Zaczarowany Świat
 • Planetarium
 • Muzeum Piernika
 • Szkoła Leśna na Barbarce
 • Nadleśnictwo Bielawy
 • Toruńska Orkiestra Symfoniczna
 • Przedszkole w Gladsaxe w Kopenhadze
 • Szkoła Podstawowa w Jaksicach
 • TVP - Internetowy Teatr TVP dla Szkół