Uczenie się przez całe życie - Comenius

Lata 2009-2011


http://new-twinspace.etwinning.net/web/p19265
(żeby móc oglądać prezentacje należy się zalogować - login: sp32comenius, hasło: comenius)

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu przystąpiła do realizacji projektu zatytułowanego "Nasz świat w naszych rękach" w ramach programu Comenius finansowanego przez Unię Europejską. W ciągu dwóch lat pięć szkół podstawowych z pięciu krajów - Polski, Hiszpanii, Walii, Grecji oraz Turcji - będzie pracować nad zagadnieniem ochrony środowiska i recyklingu. Projekt Comenius stanowi również okazję dla uczniów do nawiązania nowych i ciekawych znajomości. Okazją do tego są wizyty robocze, które odbywać się będą w ciągu dwóch lat w każdej ze szkół partnerskich, a w których mogą uczestniczyć również uczniowie. W maju bieżącego roku w Hiszpanii odbędzie się spotkanie z udziałem dwójki szóstoklasistów z SP32, zaś w następnym roku szkolnym, dwoje obecnych piątoklasistów również będzie miało okazję do wyjazdu na spotkanie w ramach projektu.
Celem projektu jest umożliwienie uczniom i nauczycielom poznania, w jaki sposób dbać i chronić środowisko, zarówno na skalę lokalną, krajową oraz globalną.
Projekt ma na celu umożliwić uczniom dążenie do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz wykorzystywania zasobów z uwagą i troską. Poprzez wspólną pracę ze szkołami partnerskimi będziemy dążyć do rozwijania umiejętności myślenia krytycznego w taki sposób, aby uczniowie sami badali, bilansowali oraz oceniali pracę, doceniając również różnorodność kulturową i lingwistyczną.
Projekt pomoże uczniom jaśniej zrozumieć nasz świat, ludzi, którzy go zamieszkują, oraz stosunek i relacje do środowiska każdego z nas.
Kluczowe tematy, które będą się zawierały w różnorodnych działaniach projektowych:

 • Współzależność
 • Obywatelstwo i zarządzanie
 • Potrzeby i prawa
 • Różnorodność
 • Zrównoważone zmiany
 • Jakość życia
 • Niepewność i środki bezpieczeństwa
 • Wartości i percepcja

Nauczyciele i uczniowie będą oceniać projekt pod względem osiągania kryteriów sukcesu w różnorodny sposób poprzez:

 • Regularną komunikację za pomocą e-mail, newsletterów, blogów oraz wywiadów.
 • Ocenę kwestionariuszy dotyczących projektu, których kształt będzie zaakceptowany przez każdą szkołę i przesłany do wszystkich zainteresowanych w regularnych odstępach czasu.
 • Monitorowanie oraz dogłębną ocenę projektu podczas spotkań projektowych, zgodnie z zasadami SMART w zakresie konkretnych celów, mierzalnych kryteriów sukcesu, realistycznych ram czasowych oraz celów. Wszyscy partnerzy otrzymają kopię ustalonego planu działań.
 • Plan działań wraz z kryteriami sukcesu, ramami czasowymi, celami, kosztami oraz listą osób zaangażowanych. Plany działań będą tworzone na początku każdego roku, a kryteria sukcesu ustalone przez zaangażowanych nauczycieli i uczniów wraz z planami działań będą również stanowiły część planu rozwoju szkoły, a zatem będą podlegały semestralnej ocenie.
 • Ocenianie planów działań będzie wymagało utrzymywania lub zmieniania aspektów przyjętych celów.
 • Wszystkie plany działań oraz informacje z oceny będą przesyłane do wydzielonego miejsca na projekt eTwinning, co ma zapewnić równy dostęp do danych dla wszystkich partnerów.

W dniach 22-26 lutego br. w SP32 w Toruniu przebywała 17-osobowa delegacja, w skład której wchodzili:

 • dyrektor,3 nauczycieli,4 uczniów w wieku 14 lat/2dz.+2chł/ z Turcji - Bursa
 • dyrektor,2 nauczycieli z Walii - Wrexham
 • 3 nauczycieli z Hiszpanii - Marin
 • 3 nauczycieli z Grecji - Patras

W ramach bogatego programu goście zwiedzali miasto, uczestniczyli w spotkaniach z władzami: przewodniczącym Rady Miasta Waldemarem Przybyszewskim oraz zastępcą Prezydenta Miasta Rafałem Pietrucieniem. Mieli możliwość zapoznania się z procesem technologicznym oczyszczalni ścieków oraz zadaniami Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Zorganizowano także wyjazd do obserwatorium astronomicznego w Piwnicach oraz wizytę w Bibliotece Głównej UMK i spacer po kompleksie uniwersyteckim.
W ramach działań edukacyjnych zaproponowano gościom udział w warsztatach w Muzeum Piernika, seans w planetarium oraz obejrzenie wystawy w Muzeum Etnograficznym. Delegacja miała również możliwość udziału w wystawie dyplomowej studentów Wydziału sztuk Pięknych UMK.
Celem wizyty roboczej było określenie zadań dla szkół na najbliższe miesiące współpracy, integracja uczestników projektu oraz wymiana doświadczeń edukacyjnych.
Goście zachwycali się zabytkami, iluminacja toruńskiej starówki oraz położeniem miasta nad rzeką.

Comenius w Toruniu - 2010r.
 


Lata 2005-2007

Nasza szkoła przystąpiła międzynarodowego programu Sokrates. Dzięki temu nawiązaliśmy kontakt ze szkołami zagranicznymi, a to kilka najważniejszych informacji o tym przedsięwzięciu.


COMENIUS - komponent programu SOCRATES - stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:

 • wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia/ doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;
 • promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami;
 • opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji;
 • promowanie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji;
 • promowanie nauki języków obcych;
 • promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią;
 • podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów;
 • COMENIUS skierowany jest do wszystkich rodzajów i szczebli kształcenia.

 1. Cele szczegółowe (operacyjne) projektu. Jaki jest zakładany wpływ projektu na uczniów, nauczycieli, szkołę i środowisko lokalne?
  • Zapoznanie ze sposobem życia partnerów z pięciu różnych kulturowo krajów na "pięciu krańcach Europy".
  • Wzajemne informowanie się o wydarzeniach kulturalnych, znanych osobistościach (w regionie i kraju) świętach i zwyczajach, zarówno regionalnych jak i narodowych.
  • Zapoznanie się z systemem szkolnictwa obowiązującym w każdym kraju partnerskim.
  • Poszerzenie wiedzy o naszych krajach jako członkach Unii Europejskiej.


  Uczniowie i nauczyciele będą pracować przy projekcie w ramach godzin szkolnych. Projekt będzie włączony do przedmiotów szkolnych takich jak historia, geografia, przyroda, plastyka, informatyka, język ojczysty, język angielski. Rodzice, Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna oraz społeczność lokalna będzie informowana o projekcie, w jak najszerszym stopniu.

 2. Jakie działania zostaną podjęte w projekcie uwzględniając treści projektu?
  • Lekcje o każdym państwie uczestniczącym w projekcie, w szerokim zakresie obejmujące jego historię, geografię.
  • Lekcje o stylu życia w danym państwie, regionie, mieście.
  • Lekcje o dorobku kulturowym każdego kraju.
  • Lekcje o ludowych wydarzeniach, znanych osobach, świętach i zwyczajach, zarówno w regionie jak i w skali całego kraju.
  • Informacje o systemie szkolnictwa (przydatne zwłaszcza dla nauczycieli) w każdym z krajów uczestniczących w projekcie (Holandii, Polski, Turcji, Włoch i Portugalii).


  Projekt będzie włączony do zajęć lekcyjnych. Będzie zintegrowany z innymi przedmiotami, takimi jak historia, geografia, przyroda, muzyka, W-F.


Wizyta uczniów naszej szkoły, Klaudii i Kacpra w Holandii (09-14.12.2006)


Kliknij zdjęcie, żeby powiększyć