W Szkole Podstawowej nr 32 im Armii Krajowej opracowano i wdrożono następujące dokumenty/procedury postępowania w ściśle określonych sytuacjach:
 • Statut (model absolwenta, współdziałanie organów szkoły i rozstrzyganie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, zadania zespołów nauczycielskich, koordynator ds. bezpieczeństwa, prawa i obowiązki uczniów - w tym ubiór szkolny, zasady używania telefonów komórkowych, rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary);

 • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania;

 • Rada Rodziców w uzgodnieniu z nauczycielami opracowała Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki;

 • W SP 32 funkcjonują m.in. następujące regulaminy i procedury:

  • regulamin Samorządu Uczniowskiego,
  • regulamin szkolnego koła Caritas,
  • regulamin dyżurowania nauczycieli,
  • regulamin w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej,
  • regulamin świetlicy,
  • regulamin pracowni komputerowej,
  • regulamin czytelni,
  • regulamin sali gimnastycznej,
  • regulamin pływalni krytej,
  • regulamin korzystania z komputerów i Internetu w czytelni biblioteki szkolnej,
  • regulamin wycieczek,
  • regulamin zachowania uczniów szkoły,
  • regulamin nagradzania i karania uczniów,
  • kryteria udzielania nagany uczniowi przez dyrektora szkoły,
  • zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku szkolnego,
  • procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją,
  • procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w szkole,
  • procedura postępowania w sprawach skarg i wniosków.
Informacji o dostępie do w/w dokumentów udziela sekretariat szkoły - tel. (56)6484507


DOKUMENTY
Statut
Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
Zasady korzystania przez uczniów na terenie SP32
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych


WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCENIANIA - 2017/2018
JĘZYK POLSKI
Zasady oceniania
JĘZYK ANGIELSKI
Przedmiotowy system oceniania - klasy 1-3
JĘZYK ANGIELSKI
Przedmiotowy system oceniania - klasy 4-8
JĘZYK HISZPAŃSKI
Przedmiotowy system oceniania
JĘZYK HISZPAŃSKI
Kryteria oceniania
HISTORIA
Wymagania programowe - klasa 4
HISTORIA
Wymagania programowe - klasa 5
HISTORIA
Wymagania programowe - klasa 6
HISTORIA
Wymagania programowe - klasa 7
HISTORIA
Przedmiotowy system oceniania - klasy 4-8
MATEMATYKA
Przedmiotowe zasady oceniania
MATEMATYKA
Wymagania programowe - klasa 7
FIZYKA
Przedmiotowe zasady oceniania
FIZYKA
Kryteria oceniania
CHEMIA
Program nauczania w szkole podstawowej
CHEMIA
Przedmiotowe zasady oceniania
BIOLOGIA
Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne - klasa 7
GEOGRAFIA
Wymagania edukacyjne - klasa 7
MUZYKA
Standardy wymagań oraz system oceniania - klasa 4
MUZYKA
Standardy wymagań oraz system oceniania - klasy 5-7
PLASTYKA
Przedmiotowy system oceniania - klasy 4-7
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Kryteria oceniania
ZAJĘCIA TECHNICZNE
Kryteria oceniania - klasa 4
ZAJĘCIA TECHNICZNE
Kryteria oceniania - klasy 5-6
RELIGIA
Przedmiotowy system oceniania - klasy 4-6