INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Na podstawie §5 ust.3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz.U. z 2017r. poz.1603) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32, po uzyskaniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców ustala dodatkowe 6 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  • 22.12.2017r. - piątek (spotkania przedświąteczne)
  • 30.04.2018r. - poniedziałek (przed Świętem Pracy)
  • 02.05.2018r. - środa (przed Świętem Konstytucji 3 Maja)
  • 04.05.2018r. - piątek (po 3 Maja)
  • 01.06.2018r. - piątek (Dzień Dziecka - Dzień Sportu)
  • 21.06.2018r. - czwartek (spotkania podsumowujące rok szkolny)
W dniach, o których mowa powyżej szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
Powyższa decyzja nie dotyczy organizacji pracy oddziałów przedszkolnych.