Kliknij, żeby powiększyć
Jeżeli nie stawiamy na rozwój,
to możemy albo żyć przeszłością,
albo gonitwą dnia dzisiejszego.

(B. Wawrzyniak)


Prace nad opracowaniem systemu jakości pracy Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu rozpoczęły się 9 maja 2000 roku. Wówczas na posiedzenie Rady Pedagogicznej zostali zaproszeni eksperci:

 • pani wizytator Brygida Bogdanowicz-Kopeć
 • pani inspektor Elżbieta Łukasik
 • pan Edward Maliszewski, dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych

Pani wizytator zapoznała grono pedagogiczne z projektem "Kujawsko-Pomorskie Szkoły Jakości". Nasza szkoła jako jedna z 5-ciu w województwie została zaproszona do udziału w opracowaniu systemu jakości pracy. Wyróżnienie to przypadło nam w udziale ze względu na dotychczasowe osiągnięcia i otwartość na propozycje pracy szkolnej. Wniosek o włączenie się Rady Pedagogicznej w realizację projektu został przyjęty większością głosów.

Sam projekt zaplanowany jest na dwa lata, a jego celem jest stworzenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości działania szkoły. Komponenty systemu obejmują następujące dziedziny:

 • usprawnienie komunikacji wewnętrznej

 • określenie wizji i misji szkoły
  (Działamy po to, aby:
  • Nasi uczniowie - byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się XXI wieku. Nauczymy ich uczyć się, aby być.
  • Ich rodzice - darzyli nas zaufaniem.
  • Pracownicy szkoły - mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.
  • Szkoła - cieszyła się uznaniem i była szkołą środowiskową, przyjazną dzieciom.
  Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki, profesjonalizm, atmosferę życzliwości, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych i kompensacyjnych. Pracę wychowawczą opieramy na wartościach patriotycznych i ideałach, które niesie patron szkoły oraz promocji zdrowego stylu życia.)

 • zdefiniowanie obszarów samooceny (co jest dla nas ważne?)

 • określenie standardów jakościowych (co czyni naszą szkołe dobrą?)

 • zdefiniowanie wskaźników (w jaki sposób dowiadujemy się, że jesteśmy dobrzy?)

 • diagnoza stanu (jaka jest nasza szkoła?)

 • tworzenie planu rozwoju (co chcemy poprawić?)

 • monitorowanie realizacji planu rozwoju

 • okresowa samoocena (autoewaluacja) w postaci raportu samooceny

 • prezentacja raportu podczas wizytacji przeprowadzonej przez nadzów pedagogiczny

Od września 2000 roku Rada Pedagogiczna przystąpiła do pracy nad budowaniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i wypracowania standardów podlegających mierzeniu w ramach grantu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty kierowanego przez dyrektora Edwarda Maliszewskiego z udziałem ekspertów: pani wizytator Brygidy Bogdanowicz-Kopeć, pani Urszuli Sadokowskiej oraz pana Andrzeja Leszczyńskiego. Powołano również zespół nauczycieli kierujący jakością pracy szkoły pod przewodnictwem pani dyrektor Bożeny Rzemieniuk.
Zadaniem zespołu jest:

 • przygotowanie do realizacji dokumentu Księga Jakości Pracy Szkoły zawierającego: obszary tematyczne, standardy, wskaźniki, sposoby badania
 • koordynowanie prac związanych z realizacją projektu
 • opracowanie i przedstawienie wyników realizacji projektu Radzie Pedagogicznej i Rodzicom

W minionym roku szkolnym została przygotowana Księga jakości Pracy Szkoły, natomiast w roku szkolnym 2001/2002 stworzymy narzędzia pomiaru: ankiety, obserwacja, wywiad oraz badanie dokumentów. Respondentami będą: dyrektor, rodzice, nauczyciele, uczniowie, pedagog, władze oświatowe. Spodziewanym efektem realizacji projektu stanie się podniesienie poziomu jakości pracy we wszystkich jej obszarach, a są nimi:

 • kształcenie
 • opieka i wychowanie
 • kadra
 • zarządzanie
 • współpraca

Kliknij zdjęcie, żeby powiększyć