W szkole działa pedagog szkolny, mgr Maria Janus, organizujący wraz z terapeutą i logopedą pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:


 • W zakresie zadań ogólnowychowawczych:
  • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;
  • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;
  • udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia;
  • koordynowanie prac zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci;
  • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci;
  • współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
 • W zakresie profilaktyki wychowawczej:
  • rozponawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
  • opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
  • rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów;
  • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
  • współpraca z organizacjami młodzieżowymi (drużyna harcerska) w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
 • W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:
  • organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;
  • organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia);
  • organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.
 • W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:
  • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
  • udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
  • udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
  • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
 • W zakresie pomocy materialnej:
  • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin: niepełnych, będących w szczególnie trudnej sytuacji finansowej, wielodzietnych, uczniom z rodzin patologicznych, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.;
  • dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne;
  • wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich;
  • wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

Pedagog szkolny mgr Maria Janus
Kliknij zdjęcie, żeby powiększyć


Godziny pracy pedagoga
DzieńGodziny
Poniedziałek08.30 - 12.30
Wtorek09.00 - 13.00
Środa09.30 - 13.30
Czwartek09.50 - 13.50
Piątek09.50 - 13.50

Gabinet pedagoga mieści się w sali 101 (parter).